Www.qsw555.com

Naked Kissingsexynakedmaids.com Th Free Interaction Cams Zenra องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย - วิกิพีเดีย

Naked Kissingsexynakedmaids.com Th Free Interaction Cams Zenra

[searchs Interaction asearchc Interaction Naked e Interaction r Naked h Interaction Kissingsexynakedmaids.com r Interaction isearchs Naked nsearchs Naked x Free n Kissingsexynakedmaids.com k Free d Kissingsexynakedmaids.com a Interaction ds Kissingsexynakedmaids.com csearchm Naked N Kissingsexynakedmaids.com k Kissingsexynakedmaids.com dI Kissingsexynakedmaids.com esearchr Free h Interaction Naked searchak Free d Interaction ce Interaction rch Interaction searchre Kissingsexynakedmaids.com asearche Free ]
ตรา อกท.

สัญลักษณ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความหมายดังนี้[1]

อาทิตย์ยามอรุณ

หมายถึง ความก้าวหน้าของเกษตรกรแผนใหม่

คันไถ

หมายถึง แรงงานและเครื่องมือพลิกผืนดิน

รวงข้าว

หมายถึง พืชเกษตรกรรมหลักของประเทศไทย

ธงไตรรงค์

หมายถึง ประเทศไทย

พระพิรุณทรงนาค

หมายถึง การเกษตรแห่งชาติ

คบเพลิง

หมายถึง แสงนำทางไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา


เครื่องหมายประจำตำแหน่ง ของกรรมการดำเนินงาน อกท. และครูที่ปรึกษา คือ

รูปอาทิตย์รุ่งอรุณ
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของนายก อกท.
รูปไถ
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของรองนายก อกท.
รูปรวงข้าว
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเลขานุการ
รูปพระยาเทพศาสตร์สถิต
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเหรัญญิก
รูปธงไตรรงค์
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของผู้สื่อข่าว
รูปพนมมือไหว้
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของปฏิคม
รูปคบเพลิง
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมขององค์การ[แก้]

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

การดำเนินกิจกรรมของ อกท. มีดังต่อไปนี้

การจัดตั้งหน่วย อกท.
การดำเนินกิจกรรมหลัก อกท.
การวิเทศสัมพันธ์ของ อกท.
การจัดพิธีการของ อกท.
การเชิดชูเกียรติของ อกท.
การบริหารสำนักงาน อกท.
การบริหารการเงินของ อกท.
การประชุมวิชาการ อกท.
การพิจารณาคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น
การแต่งกายของสมาชิก อกท. ครูที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
การดำเนินกิจกรรมหมู่บ้าน อกท.
ให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติของ อกท.

ให้ อกท. แต่ละระดับ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในรอบปีการศึกษาและรายงานตามลำดับชั้น

[[

การกำหนดระดับ อกท. อกท.แบ่งโดยกำหนดกิจกรรมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  อกท. ระดับหน่วย
  อกท. ระดับภาค
  อกท. ระดับชาติ

อกท. ระดับหน่วย ดำเนินกิจกรรมโดยสมาชิก เพื่อสมาชิกภายในหน่วย อกท. ของตนเองซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ศึกษาของแต่ละจังหวัด อกท. ระดับภาค ดำเนินกิจกรรมโดยสมาชิกของหน่วย อกท. ที่ตั้งอยู่ในภาคเดียวกันแบ่งออกเป็น 4 ภาค โดยแต่ละภาคประกอบด้วยจังหวัด ดังต่อไปนี้

 1 ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย แพร่ ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา และเชียงราย 
 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร มหาสารคาม 
 3 ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี ชลบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี สระแก้ว นครปฐม ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี ชัยนาท 
 4 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สตูล พังงา ตรัง สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช ระนอง และกระบี่ 

ในกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วย อกท. ในจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในภาคใด ให้ถือว่าเป็นหน่วย อกท. ในภาคนั้น

อกท. ระดับชาติ ดำเนินกิจกรรมโดยสมาชิกทุกหน่วย ทุกภาค เพื่อสมาชิกทั้งมวล

สมาชิกภาพ

ประเภทของสมาชิกภาพ อกท. ให้แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.สมาชิกสามัญ หมายถึง ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานศึกษาที่จัดตั้งหน่วย อกท. 2.สมาชิกวิสามัญ หมายถึง ศิษย์เก่าจากสถานศึกษา ที่มีการจัดตั้งหน่วย อกท . หรือผู้สนใจซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการอำนวยการ อกท. หน่วยที่รับสมัคร 3.สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง บุคคลผู้ใดคำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือกิจกรรม อกท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ อกท. แต่ละระดับ เชิญเป็นสมาชิก

ระดับของสมาชิกสามัญ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ♦ สมาชิกใหม่ ♦ สมาชิกระดับหน่วย ♦ สมาชิกระดับภาค ♦ สมาชิกระดับชาติ การเลื่อนระดับของสมาชิกสามัญ ให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติของ อกท. สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่แบ่งระดับของสมาชิก

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกสามัญ มีสิทธิ ดังนี้

♠ เข้าร่วมกิจกรรมของ อกท. ที่จัดขึ้นทุกประเภท ♠ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก อกท. ♠ สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก และมีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือนุกรรมการ

ตามวิธีการปฏิบัติของ อกท.

♠ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ อกท. ตามคณะกรรมการอำนวยการ

อกท. และหรือคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ในแต่ละดับชั้นได้รับสวัสดิการและบริการที่ อกท. จัดให้ ♠ แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายตามแบบของ อกท. ♠ ได้รับสิทธิ ตามมติของคณะกรรมการ อกท. ♠ ได้รับการพัฒนา ตามแนวทางการจัดกิจกรรม อกท. ♠ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร คำชี้แจงและเหตุผล การดำเนินกิจกรรม อกท.

สมาชิกสามัญ มีหน้าที่ดังนี้

♠ ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และวิธีการปฏิบัติ หลักเกณฑ์ตลอดจนรายละเอียดของ อกท. ♠ ใช้สิทธิในการเลือกตั้งของ อกท. ♠ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือในการดำเนินงาน อกท. ทุกระดับ ♠ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการ อกท. แต่ละดับมอบหมาย

vNaked Kissingsexynakedmaids.com Th Free Interaction Cams Zenra องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย - วิกิพีเดียp t VOYEURHIE kNaked Kissingsexynakedmaids.com Th Free Interaction Cams Zenra องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย - วิกิพีเดียp e Youjizz